Do Not Walke Before You RUN

Do Not Walke Before You RUN

Do Not Walk Before You RUN You where Running before you could Walk!